Hội đồng quản trị
Ông Lữ Thành Long
Ông Lữ Thành Long
Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Xuân Hoàng
Ông Nguyễn Xuân Hoàng
Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Lữ Hồng Chương
Ông Lữ Hồng Chương
Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Đinh Thị Thúy
Đinh Thị Thúy
Ủy viên HĐQT
Tổng Giám đốc
Ông Edward F.Sippel
Ông Edward F.Sippel
Phó Chủ tịch HĐQT
ban điều hành công ty
Bà Đinh Thị Thúy
Bà Đinh Thị Thúy
Tổng Giám đốc
Ông Lê Hồng Quang
Ông Lê Hồng Quang
Phó Tổng Giám đốc
thường trực
Ông Bùi Thanh Minh
Ông Bùi Thanh Minh
Phó Tổng Giám đốc
Giám đốc đổi mới sáng tạo
Ông Nguyễn Minh Tuấn
Ông Nguyễn Minh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Ngoan
Bà Nguyễn Thị Ngoan
Giám đốc Tài chính